top of page

PRIVATNOST

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI, PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA 
I NJIHOVOG KORIŠTENJA

Trgovačko društvo Color trgovina d.o.o. Požega, Industrijska 42, OIB 44543107610(dalje u tekstu: Color trgovina) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje u tekstu: Ispitanik) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. U tom smislu Color trgovina u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 2016/679, može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, naše kupce i korisnike usluga ovom Politikom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke Color trgovina prikuplja i kako se oni upotrebljavaju, odnosno koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima.  

1. Osnovne informacije o Color trgovini d.o.o. kao voditelju i/ili izvršitelju obrade:

1.1. Identitet i kontakt podatci: Color trgovina d.o.o. Požega, Industrijska 42, OIB 44543107610, 

tel: 034/638-701, https://www.color-trgovina.com

Color trgovina je imenovala službenika za zaštitu podataka kojem se Ispitanik za sva pitanja ili zahtjeve ili ostvarivanje prava u svezi s njegovim osobnim podatcima, može obratiti na adresu e - pošte: zastitapodataka@color-trgovina.com ili na adresu: Color trgovina d.o.o., Industrijska 42, 34000 Požega, n.p. Službenika za zaštitu podataka.

2. Načela obrade osobnih podataka 

2.1. Zakonitost 

Pri obradi osobnih podataka Color trgovina postupa u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama.

2.2. Ograničavanje svrhe

Color trgovina osobne podatke prikuplja i obrađuje samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom.

2.3. Smanjenje količine podataka

Color trgovina nastoji prikupljati i upotrebljavati samo one osobne podatke Ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

2.4. Točnost osobnih podataka

Osobni podatci koje Color trgovina obrađuje moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka Ispitanika i spriječila zloupotrebe. Iz tog razloga važno je da o svakoj promjeni podataka Ispitanik u najkraćem roku obavijesti Color trgovinu.

2.5. Ograničenje pohrane

Color trgovina podatke Ispitanika pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisano zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

2.6.Cjelovitost i povjerljivost

Color trgovina osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podatcima Ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi djelatnici).

Kad god je to moguće i opravdano, Color trgovina nastoji upotrebljavati podatke u anonimiziranom obliku. U slučajevima kad je potrebna upotreba podataka u ne-anonimiziranom obliku, a kad je to moguće i opravdano, Color trgovina osobne podatke pseudonimizira, tj. posebnim postupcima pseudonimizacije maskira na način da se ne mogu povezati s pojedinim Ispitanikom bez upotrebe dodatnih informacija. 


3. Prikupljanje, svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka:

Color trgovina osobne podatke prikuplja neposredno - izravno od Ispitanika, i to isključivo u svrhu ispunjena Ispitanikovih zahtjeva, sklapanje i izvršenje ugovornih obveza u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora,u posebne svrhe ili više posebnih svrha na temelju privole Ispitanika, za zadovoljenje vlastitih legitimnih interesa (primjerice, vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, zaštita osoba i imovine, odgovori na upite i komentare i sl.), kao i poštivanja i ispunjavanja vlastitih zakonskih i regulatornih obveza. 

Color trgovina obrađujeodređene kategorije osobnih podatakaispitanika prilikom uspostave i vođenja centralne baze kupaca,osiguravanja informacijske korisničke službe, pružanja dodatnih usluga u sklopu postojećih ugovora, uspostave sustava videonadzora, organizacije promidžbenih nagradnih igara i upotrebe kolačića i web analitike.


Uspostava, vođenje i obrada podataka u centralnoj bazi kupaca zasniva se na legitimnom interesu Color trgovine. Legitimnim interesom posebno se smatra poboljšanjepružanja kvalitete usluge, poboljšanje efikasnosti poslovanja, evidencija izvršavanja postupaka naplate i prisilne naplate potraživanja, usklađivanje s propisima o  zaštiti osobnih podataka, i to: uspostava kontrole pristupa, zaštiteobrade, jednostavnijeg i bržeg ažuriranja i mogućnosti prenosivosti osobnih podataka. Također, uspostavom i vođenjem centralne baze kupaca ostvaruju se i interesi na strani Ispitanika, i to na način da se kroz dostupnost, brzu i jednostavnu razmjenu podataka, Ispitaniku omogućava ostvarivanje prava iz ugovornih odnosa u svim prodajnim centrima Color trgovine (plaćanja, naručivanja, rezervacije, preuzimanja, zamjene, upućivanje prigovora i reklamacija, ostvarivanje prava na temelju izdanog jamstva, povrati robe i stredstava i sl.).

Osobne podatke Ispitanika Color trgovina pohranjuje u centralnoj bazi kupaca prilikom sklapanja ugovora (ugovor o kupoprodaji robe i usluga, ugovor o prodaji robe uz plaćanje predujma, potrošačkih kredita, i sl. ) i upućivanja zahtjeva za izradu ponude. Ovisno o vrsti ugovora u kojem je Ispitanik stranka iIspitanikova zahtjeva, osobni podatci mogu uključivati identifikacijske podatke: ime, prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj), OIB;kontakt podatke: adresa dostave (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj), broj telefona i/ili mobitela, adresa e-pošte, ostalo: bankovni podatci i sl. Centralna baza kupaca vodi se u elektroničkom obliku, a svi podatci se prikupljaju u pisanom obliku.

U svrhu zaprimanja Ispitanikovih upita, zahtjeva, primjedbi i pohvala u svojim prodajnim centrima Color trgovina je osigurala informacijsku službu za korisnike. Upite i zahtjeveIspitanik može uputiti osobno u samom prodajnom centru, putem telefona ili e-poštom. Podatci koje Ispitanik tom prilikom dostavi mogu uključivati: ime, prezime, adresu za kontakt, odnosno adresu e-pošte, broj telefona i/ili mobitela. Ispitanikovi podatci služe isključivo za pružanje traženih informacija, a nakon dostave odgovora ti se podatci brišu (osim u slučaju izjave pisanog prigovora i reklamacije). Odgovore u sklopu Ispitanikovih upita i zahtjeva pružaju samo za to ovlašteni i stručni djelatnici, odnosno Ispitanikovi upiti i zahtjevi dostupni su samo onim djelatnicima Color trgovine koji su direktno uključeni u ispunjenje Ispitanikovih zahtjeva. U slučaju podnošenja pisanog prigovora i reklamacije, podatci koji su potrebni za postupanje po prigovoru – reklamaciji su: ime, prezime i kontakt podatci za dostavu odgovora (adresa i/ili adresa e-pošte) kako bi se Ispitanika obavijestilo, odnosno kontaktiralo u svezi popravka ili zamjene proizvoda te podatci o računu, odnosno broj računa kako bi se utvrdilo postojanje jamstva. Navedene podatke Color trgovina vodi u pisanom i elektroničkom obliku, u prodajnom centru u kojoj je izjavljen prigovor-reklamacija.


U sklopu pružanja dodatnih usluga u sklopu postojećih ugovora – dostave proizvoda, osobni podatci koji se prikupljaju su: ime, prezime, adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj) isporuke i broj telefona i/ili mobitela, koji se proslijeđuju dostavnoj službi unutar Color trgovine, koja priprema i obavlja isporuku robe na adresu prema Ispitanikovom zahtjevu. Podatci za uslugu dostave proizvoda ne unose se u centralnu bazu kupaca, čuvaju se samo u papirnatim formularima.


U svrhu osiguravanja sigurnosti posjetitelja i djelatnika te zaštite imovine, Color trgovina je uspostavila sustav videonadzora u prodajnim centrima i izvan njega, i to: na dijelovima ispred i oko samog prodajnog centra i dijelovima parkirališta u svom vlasništvu. U skladu sa zakonom, Color trgovina je označila prostore koji su obuhvaćeni sustavom videonadzora, a oznake i obavijesti sadrže sve relevantne informacije za Ispitanike. Podatci koje se pri tome obrađuju su osobni podatci posjetitelja – videosnimke osoba i registracijske oznake vozila. Uspostava sustava videonadzora i obrada na taj način prikupljenih podataka zasniva se na legitimnom interesu Color trgovine. Prikupljene videosnimke pohranjuju se na određeno vrijeme i koriste isključivo u svrhu osiguranja sigurnosti i zaštite te provjere mogućih protupravnih postupanja. Sustav videonadzora zaštićen je neovlaštenog pristupa, odnosno pristup sustavu imaju samo odgovorne osobe - članovi Uprave Color trgovine i osobe koje oni ovlaste - voditelji prodajnog centra. Na zahtjev, po nalogu i uz odobrenje Color trgovine, pristup videosnimkama, mogu imati i djelatnici tvrtke koja, na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, brine o tehničkom održavanju sustava videonadzora. Također, na temelju zakonske osnove, uvid u videosnimke može se dozvoliti i nadležnim tijelima u okviru obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga (primjerice MUP i dr.).

Color trgovina u svrhu promocije svojih proizvoda i usluga i nagrađivanja vjernosti svojih kupaca može organizirati promidžbene nagradne igre. Zakonitost prikupljanja i obrade osobnih podataka temelji se na vlastitom legitimnom interesu i po potrebi na temelju dane dodatne privole Ispitanika. Osobni podatci koji se prikupljaju od Ispitanikau okviru sudjelovanja u nagradnoj igri upotrebljavaju se isključivou svrhu realizacije nagradne igrešto može uključivati objavu imena dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrade i sl. Za sudjelovanje u nagradnoj igri Color trgovina prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt podatke kao što su: adresa za dostavu nagrade, broj telefona i/ili mobitela, adresa e-pošte, a po potrebi mogu se prikupljati i dodatni podatci i informacije koje su definirane pravilima nagradne igre (npr. broj računa i sl.). Pristup podatcima koji se prikupljaju u okviru nagradnih igara imaju samo posebne službe i odjeli Color trgovine, odnosno njihovi djelatnici koji su organizirali i provodili nagradu igru, a isti se prosljeđuju trećim stranama samo ako je to nužno za provođenje nagradne igre odnosno slanje nagrade ili ako je Ispitanik dao svoju izričitu privolu. 

Kako bi Color trgovina korisnicima i posjetiteljima pružila optimalno korištenje svoje internetske stranice i omogućila pojedine tehničke značajke, Color trgovina upotrebljava tzv. „kolačiće“ (eng. Cookies) i/ili druge uobičajene tehnike koje prikupljaju određene podatke korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, datum i vrijeme spajanja i sl.) u svrhu analize posjećenosti, preglednosti i uporabe internetske stranice,odnosno utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike i sl. Prilikom prvog posjeta internetskoj stranici Color trgovine korisnik dobiva sljedeću informaciju: „Korištenjem stranice www.color-trgovina.com pristajete na uporabu kolačića (eng. Cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.“Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).Kolačićima trećih strana Color trgovina koristi se za dobivanje statističkih podataka (Google Analytics) koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i skupnom obliku. Pravila o kolačićima treće strane korisnik može pronaći na Google Analytics. Internetske stranice Color trgovine ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljenje virusa na korisnikovo računalo. Informacije o tome što su kolačići i čemu služe korisnik može dobiti ako otvori poveznicu „Više o kolačićima“ u nastavku prikazane obavijesti. Na temelju tih informacija korisnik pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u internetskom pregledniku.


4. Je li Ispitanik obvezan dostaviti podatke:

Kada od Color trgovine Ispitanik zatražisklapanje ugovora, pružanje usluga, postavlja zahtjev ili upit, zatraži ponudu, ulaže određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da Ispitanik da svoje osobne podatke koji su potrebni za njegovu identifikaciju kao korisnika usluga Color trgovine i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora. Stoga je u ovim situacijama davanje osobnih podataka Ispitanika zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora te ukoliko ih uskrati Color trgovina neće moći s Ispitanikom zaključiti ugovorni odnos, odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.


5. Primatelji Ispitanikovih osobnih podataka:

Color trgovina ima obvezu čuvati osobne podatke Ispitanika i neće ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama bez odobrenja Ispitanika. Iznimno, ovisno o vrsti obrade i u zakonski dozvoljenim okvirima, na temelju legitimnog interesa i ukoliko je nužno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, Color trgovina Ispitanikove podatke može dostaviti sljedećim primateljima:državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podatcima; dostavnim službama, pružateljima poštanskihusluga, pružateljima usluga naplate, odvjetnicima, financijskim ustanovama, bankama, servisnim službama, dobavljačima,pružateljima ITusluga, pružateljima usluga održavanja sustava videonadzora i drugim poslovnim partnerima s kojima Color trgovina ima ugovorni odnos.Sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s Color trgovinom ili za Color trgovinu imaju pristup osobnim podatcima u jednakoj mjeri dužne osigurati zaštitu istih te svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema  uputama Color trgovine.Podatci koji se prikupljaju pohranjuju se u unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), ali se također u nekim slučajevima mogu prenijeti i obrađivati izvan granica EGP (posebno SAD). Color trgovina će, sukladno propisima, usvim slučajevima prijenosa osobnih podataka u takve zemlje osigurati adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka (ugovorne klauzule,odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka). 

6. Razdoblje čuvanja i pohrane osobnih podataka:

Vremensko razdoblje čuvanja i pohrane osobnih podataka Ispitanika ovisi o svrsi radi koje se obrađuju, odnosno samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes. Primjerice, ugovorna dokumentacija - knjigovodstvene isprave sukladno zakonu i propisima o računovodstvu čuvaju se 11 godina, podatci prikupljeni radi pružanja dodatnih usluga - nalozi za dostavu, sukladno internim aktima čuvaju se 1 godinu, prigovori – reklamacije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čuvaju se 1 godinu, a iznimno i duže za potrebe pravnih postupaka - do pravomoćnog okončanja, videosnimke dobivene sustavom videonadzora, sukladno internim aktima čuvaju se 90 dana od nastanka, a iznimno i duže za potrebe provođenja pravnog postupka - do njegovog pravomoćnog okončanja, informativne ponude čuvaju se ___ mjeseci, odštetni zahtjevi, sukladno Zakonu o obveznim odnosima čuvaju se 10 godina od pravomoćnosti odluke ili nagodbe, upiti i zahtjevi brišu se odmah nakon dostave odgovora, podatci o sudionicima nagradne igre brišu se po završetku nagradne igre i objave dobitnika, a u slučaju materijalne nagrade podatci o dobitniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogao omogućiti njezin popravak ili zamjena.

U slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, u trenutku povlačenja Ispitanikove privole prestaje obrada. Privola se može povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva: na adresu e- pošte 

zastitapodataka@color-trgovina.com ili na adresu Color trgovine d.o.o., Industrijska 42, 34000 Požega, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

7. Postoji li kod Color trgovine  automatiziranog donošenja odluka:

Color trgovina ne primjenjuje automatizirano donošenja odluka niti se izrađuje Ispitanikov profil.


8. Prava ispitanika

U odnosu na sve Ispitanikove osobne podatke koji su pohranjeni kod Color trgovine, Ispitanik ima pravo (I) pristupa osobnim podacima, (II) ispravak ili dopune podataka, (III) brisanje, (IV) ograničavanje obrade, (V) pravo na ulaganje prigovora na obradu i (VI) na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb). Ukoliko se obrada temelji na privoli, Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole. 

(I)Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od Color trgovine potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava na ispravak ili brisanje ili ograničavanje ili prigovor, prava na pritužbu nadzornom tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka koja uključuje izradu profila, ako se osobni podatci ne prikupljaju od Ispitanika o svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru te ako se prenose u treću zemlju o odgovarajućim zaštitnim mjerama. Color trgovina osigurava Ispitaniku kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

(II)Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja  ishoditi od Color trgovine ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

(III)Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Ispitanik ima pravo od Color trgovine ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako više nisu nužni u odnosu na svhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ako uloži prigovorna obradu za potrebe izravnog marketinga, ako su osobni podatci nezakonito obrađeni, ako se osobni podatci moraju brisati radi poštovanja zakonskih obveza kojem podliježe Color trgovina.

(IV)Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Color trgovineishoditi ograničenje obrade ako osporava točnost osobnih podataka; ako je obrada nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka; ako Color trgovina više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali Ispitanik ih traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ako jeIspitanik već uložio prigovor na obradu njegovih osobnih podataka i čeka potvrdu o nadilaženju legitimnih interesa Color trgovine u odnosu na njegove razloge.

(V) Pravo na ulaganje prigovora na obradu

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na svaku obradu osobnih podataka  koji se temelje na legitimnom interesu Color trgovine.Color trgovina u tom slučaju neće obrađivati osobne podatke Ispitanika, osimako Color trgovina dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva Color trgovine.

(VI)Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Color trgovini  u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka, i to:  ako se obrada temelji na Ispitanikovoj privoli ili na ugovoru i obrada se provodi automatiziranim putem.

Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka od Color trgovine drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

9. Kontakt:

Svoja prava Ispitanik može ostvariti podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva u slobodnoj formi poštom na adresu  Color trgovina d.o.o., Industrijska 42, 34000 Požega, n.p. Službenika za zaštitu podataka ili elektroničkom poštom na adresu: zastitapodataka@color-trgovina.com

Također, Ispitanik svoja prava može ostvarivati i putem pritužbe nadzornom tijelu u svezi s obradom njegovih osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, 

10.Izmjene,dopune i prijelazne odredbe:

Politika o zaštiti privatnosti, prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenjustupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na Info pultu prodajnih centara i internetskim stranicama Color trgovine www.color-trgovina.com. Također, Color trgovina zadržava pravo izmijeniti ovu Politiku o zaštiti privatnosti, prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju, o čemu će Ispitanike pravovremeno obavijestiti, a što između ostalog uključuje objavu putem internetske stranice www.color-trgovina.com i na svojim prodajnim mjestima.Datum donošenja: 24.5.2018.

Direktorica, Matea Šutalo

GDPR: Store Policies
bottom of page